Privacy statement ICT West-Brabant West

In deze privacy verklaring licht ICT West-Brabant West toe op welke manier zij dagelijks omgaat met persoonsgegevens en de bescherming hiervan. ICT West-Brabant West verwerkt gegevens van burgers en werknemers en hierbij dient ICT West-Brabant West zich te houden aan de wettelijke grondslagen. ICT West-Brabant West vindt het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaat en de privacy van klanten waarborgt.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) schrijft voor dat er een wettelijke grondslag aanwezig moet zijn voor de verwerking van persoonsgegevens. ICT West-Brabant West is een samenwerkingsverband in de vorm van een gemeenschappelijke regeling tussen de gemeentes Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Roosendaal en Tholen. ICT West-Brabant West is een openbaar lichaam, waaraan door de deelnemers een aantal wettelijke taken zijn overgedragen op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Archiefwet 1995.


Het gaat om een volledige overdracht van de ondersteuning op het gebied van ICT teneinde de expertise en kwaliteit in de bedrijfsvoering te bevorderen en tevens de continuïteit hiervan te waarborgen. De verwerkingen die ICT West-Brabant West uitvoert met uw gegevens zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en overeenkomsten.

Verzamelde persoonsgegevens

Om de overgedragen wettelijke taken (van de deelnemers) uit te kunnen voeren dient ICT WestBrabant West over de persoonsgegevens van burgers en werknemers te beschikken. ICT WestBrabant West verwerkt deze persoonsgegevens enkel als hiervoor een wettelijke grondslag is. ICT West-Brabant West verzamelt en verwerkt daarnaast de volgende gegevens:

  • Naam;
  • Adresgegevens;
  • Geslacht;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Functie;

Als u bij ICT West-Brabant West in dienst komt dan verwerkt ICT West-Brabant West daarnaast nog uw geboortedatum, uw IBAN-rekeningnummer, uw BSN-nummer, het nummer van uw legitimatiebewijs en gegevens met betrekking tot uw opleiding.  U kunt de website van ICT West-Brabant West anoniem bezoeken zonder dat u uw persoonlijke
gegevens vrij hoeft te geven.

Verstrekking aan externe partijen

ICT West-Brabant West verstrekt alleen persoonsgegevens van u aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Als ICT West-Brabant West uw gegevens verstrekt aan derden zorgt ICT West-Brabant West wij er voor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit legt ICT West-Brabant West vast in een verwerkingsovereenkomst die ICT West-Brabant West aangaat met partijen die in opdracht van ICT West-Brabant West uw gegevens verwerkt. ICT West-Brabant West borgt via zo’n overeenkomst dat uw gegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt en dat uw gegevens worden verwijderd zodra die niet meer nodig zijn.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk om de doelen te behalen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Dit is doorgaans overeenkomstig de wettelijke regels (Archiefwet, fiscale bewaarplicht) hiervoor maar in bepaalde gevallen kan een langere bewaartermijn nodig zijn.

Bescherming persoonsgegevens

ICT West-Brabant West gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en behandeld deze vertrouwelijk. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Zo worden persoonsgegevens alleen verwerkt door personen met een geheimhoudingsplicht en enkel voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verzameld. ICT West-Brabant West zorgt ervoor dat de persoonsgegevens waarvoor ICT West-Brabant
West verantwoordelijk is kloppen en volledig zijn voordat ze worden verwerkt.

Uw rechten

ICT West-Brabant West honoreert alle rechten die betrokkenen op basis van de privacywetgeving toekomen. Dit zijn de zogenaamde rechten van betrokkenen, die onderstaand zijn toegelicht. ICT West-Brabant West heeft interne procedures ontwikkeld en binnen de organisatie uitgezet. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. Ook heeft u recht op vergetelheid en dataportabiliteit, voor zover zij niet in strijd is met wettelijke verplichtingen en de wettelijke bewaartermijn. Daarnaast heeft u in beperkte gevallen het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk te laten beperken en u heeft het recht op een menselijke blik bij de
door ons genomen besluiten. Voor meer informatie hierover verwijst ICT West-Brabant West u graag door naar onze procedure. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Voor meer informatie over uw rechten verwijst ICT West-Brabant West u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Transparantie

Op ICT West-Brabant West berust de plicht de betrokkenen te informeren over de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacy statement is ervoor bedoeld de betrokkenen in het algemeen te informeren over de wijze waarop ICT West-Brabant West omgaat met persoonsgegevens.

Wijzigingen in het privacy statement

ICT West-Brabant West behoudt zich het recht voor om het privacy statement te wijzigen indien dit vereist is op grond van wet- en regelgeving.

Afsluiting

Alle vragen omtrent de privacyverklaring, het uitoefenen van de rechten van de betrokkenen of andere privacy gerelateerde vragen, kunnen worden gericht aan de Functionaris Gegevensbescherming ICT West-Brabant West via:


E: Privacy@ictwbw.nl
T: 088 – 99 60 410


Natuurlijk helpt ICT West-Brabant West u graag verder als u vragen of klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ICT West-Brabant West uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.